Strona głowna  /  Usprawiedliwienie
Usprawiedliwienie
Załącznik do umowy z dnia ........................
 
 
..................................................................................
..................................................................................
(imię i nazwisko, adres rodzica/prawnego opiekuna)
 
 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
 
W wyniku utrzymującego się stanu chorobowego mojego dziecka uznaję,
że    ...................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
 
powinna/powinien w dniach od  ...................  do .................pozostać w domu dla odbycia
niezbędnego procesu leczenia.                                                                                           
Jednocześnie oświadczam, że zostałam / -em zapoznana / -y z treścią art.233 par. 1 KK**,
co potwierdzam własnoręcznym podpisem.                                                                            
 
 
........................................................
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)
 
Gruczno, dnia ......................r.

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-29