Aktualności

ZAPRASZAMY RODZICÓW O PODPISYWANIE UMÓW,

Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA DO 26.05.2023R.

 

 

 

Jezdóm Kociewiakam w wykonaniu Biedronek

 

Kociewskie Występy

 

 

Rekrutacja 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 1452/23

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 11 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, jakie będą brane pod uwagę oraz terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustalam dla roku szkolnego 2023/2024 terminy dotyczące pierwszego oraz drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, jakie będą brane pod uwagę w obu etapach tego postępowania do przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Ustalam dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogram dotyczący pierwszego oraz drugiego postępowania rekrutacyjnego, kryteria i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, jakie będą brane pod uwagę w obu etapach tego postępowania do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie określony załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski